Zatvoriť

Ubytovací poriadok

 • Hosť, ktorý má záujem byť ubytovaný v hoteli musí byť po príchode do hotela riadne prihlásený na recepcii, kde predloží platný občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti s fotografiou.
 • Prihlásením na recepcii sa hosť hotela zaväzuje dodržiavať „Ubytovací poriadok“.
 • Prihlásením na recepcii sa každý ubytovaný hosť zaväzuje uhradiť účet za ubytovanie a poskytnuté služby vopred, pri ubytovávaní.
 • Pri nástupe hosť obdrží na recepcii hotelovú kartu s informáciami o pobyte - číslo izby, počet osôb na izbe, deň začiatku a konca pobytu. V prípade straty, alebo poškodenia karty môže hotel požadovať náhradu do výšky 8€.
 • Podrobný cenník a popis služieb poskytovaných v hoteli je k nahliadnutiu na recepcii hotela a na požiadanie predložený hosťovi.
 • Na základe objednaného ubytovania je hotel povinný ubytovať hosťa v čase od 14:00 hod.
 • V prípade, že hotel nemá pre hosťa voľnú izbu dohodnutú v rezervácii, môže mu ponúknuť náhradnú izbu, pričom výška poplatku za izbu nesmie presahovať výšku dohodnutú v rezervácii.
 • Ak hosť požiada o predĺženie pobytu, môže mu hotel poskytnúť aj inú izbu v závislosti od obsadenosti.
 • V deň odchodu hosť končí svoj pobyt najneskôr do 11:00 hod., v prípade, že tak neurobí, hotel má právo účtovať hosťovi sumu za ďalší deň pobytu v plnom rozsahu.
 • Priestory hotela sú nefajčiarske, fajčenie je povolené len na miestach vyhradených na fajčenie. Za nedodržanie zákazu fajčenia môže hotel požadovať pokutu do výšky 50€.
 • Parkovanie v areáli hotela je možné len po dohode s hotelom,  na mieste a v čase vyhradenom hosťovi.
 • Návštevy môže hosť prijímať len v spoločenských priestoroch hotela.
 • Z bezpečnostných dôvodov nie je možné nechať deti mladšie ako 10 rokov bez dozoru v priestoroch hotela.
 • V prípade onemocnenia alebo zranenia hosťa, hotel zabezpečí lekársku pomoc, resp. prevoz do nemocnice.
 • V čase od 22:00 hod. do 06:00 hod. je v hoteli nočný kľud. Počas jeho trvania správanie hostí hotela nesmie rušiť ostatných hostí. V hoteli v tomto časovom intervale platí zákaz napr. hlasného spevu, výrazná hlasitosť televízie, krik, atď. a to na izbách, hotelových chodbách a podobne. Spoločenské podujatia v tomto čase môžu byť len ak sú vopred dohodnuté s hotelom a len na vyhradených miestach.
 • Hosťom nie je povolené vykonávať úpravy na izbách alebo v priestoroch hotela ako napr. premiestňovanie nábytku alebo jeho častí, zásahy do inštalačných rozvodov.
 • Zabudnuté veci hotel eviduje po dobu 3 mesiacov a posiela ich hosťovi len na požiadanie. 
 • Hoteloví zamestnanci sú oprávnení vstupovať do izby hosťa v nevyhnutných prípadoch ako je napr. upratanie, údržba - v prípade poruchy, poskytnutie prvej pomoci atď.
 • Ak hosť akýmkoľvek spôsobom znehodnotil, alebo poškodil zariadenie hotela, je povinný ohlásiť to na recepcii ihneď, najneskôr však v momente svojho odchodu.
 • Hotelovým hosťom nie je umožnené vodiť na izbu psov, prípadne iné malé domáce zvieratá. 
 • Hotel nezodpovedá za veci, hosťami vnesené do priestorov, ktoré sú vyhradené na ubytovanie alebo uloženie vecí. Za klenoty, peniaze a iné cennosti zodpovedá prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia iba v tom prípade, ak ich prevzal do úschovy (na základe potvrdenia).
 • Hotel nezodpovedá za veci, ktoré si hosť zanechal v autách na strážených alebo nestrážených parkoviskách a garážach.
 • Ak hosť využil ponuku minibaru na izbe, je povinný zaplatiť za konzumáciu najneskôr v momente odchodu z hotela.
 • V prípade požiaru sa hosť riadi požiarnym poriadkom, ktorý je umiestnený na každej hotelovej izbe.
 • Sťažnosti ubytovaných hostí a prípadne návrhy na zlepšenie prevádzky hotela prijíma riaditeľ resp. jeho zástupca.
 • Hosť hotela je povinný riadiť sa a dodržiavať „Ubytovací poriadok“. V prípade, že hosť poruší „Ubytovací poriadok“ má hotel právo odstúpiť od poskytnutia ubytovacej resp. inej služby a to aj pred uplynutím dohodnutej doby.
 • V prípade že hosť poruší  ustanovenia  hotelového poriadku vážnym spôsobom, má hotel podľa § 759 od. 2  Občianskeho zákonníka právo bezodkladne odstúpiť od zmluvy o ubytovacích službách.

Hotelový poriadok je platný od 01.02. 2012

Vianočná večera

Rezervujte si pobyt počas Vianoc aj so štedrovečernou večerou!

Viac info
Prehliadaním našich webových stránok ukladáme do Vášho prehliadača súbory cookies. Niektoré sú nevyhnutné na správne funovanie webu a niektoré slúžia pre analytické a marketingové účely. Všetky cookies sú plne bezpečné. Prosíme Vás o súhlas s ich používaním.
Odmietnuť
Nastavenia
Súhlasím